ការ​ដាក់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ជា​ក្រុម

តារាង​លទ្ធផល​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ អាច​មាន​ធាតុ​ខុសគ្នា​ជាច្រើន ។ ដោយ​ដាក់​ធាតុ​ជា​ក្រុម អ្នក​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​មើល​ឃើញ​កាន់​តែ​ប្រសើរ ។​

  1. ជ្រើស​ក្រឡា​មួយ ឬ​ជួរ​របស់​ក្រឡា​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

  2. ជ្រើស ទិន្នន័យ - ក្រុម​ និង​គ្រោង - ក្រុម ។

ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស វាល​ក្រុម​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​តារាង អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ឬ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់​មួយ​នៃ​ប្រអប់ ដាក់​ក្រុម ទាំងពីរ ទាំង​តម្លៃ​លេខ ឬ​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ ។

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​​ត្រូវតែ​បាន​រៀប​ចំ​ជា​ក្រុម​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន ។

Open file with example:

Please support us!