ការ​ត្រង​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

អ្នក​អាច​ប្រើ​តម្រង​ដើម្បី​យក​ទិន្នន័យ​ដែល​មិន​ចង់​បាន​ចេញ​ពី​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ" ។

ចុច​ប៊ូតុង តម្រង នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង ។ អ្នក​ក៏​អាច​បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ផង​ដែរ ហើយ​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា តម្រង ។ ប្រអប់ តម្រង នឹង​លេចឡើង ។ នៅ​ទីនេះ អ្នក​អាច​ត្រង​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​បាន​ហើយ ។

អ្នក​អាច​ចុច​​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ឡើង​លើ​នៅ​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្ហាញ​បង្អួច​លេចឡើង ។ នៅ​ក្នុង​បង្អួច​លេចឡើង​នេះ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​​ការ​កំណត់​ភាព​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​នៃ​វាល​ដែល​​ទាក់ទង ។

Open file with example:

Please support us!