ការ​លុប​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ដើម្បី​លុប​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ" ជ្រើស​ក្រឡា​ណា​មួយ​ក្នុង​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ" បន្ទាប់​មក​ជ្រើស លុប ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។

warning

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example:

Please support us!