ការ​បង្កើត​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

  1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មាន​តម្លៃ ជួរ​ដេក និង​ក្បាល​ជួរ​ឈរ ។

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. អូស​ប៊ូតុង​ដែល​ចង់​បាន​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​តំបន់​ទាំង​បួន ។

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

បើ​ប៊ូតុង​ត្រូវ​បាន​ទម្លាក់​ក្នុង​តំបន់ ​វាល​​ទិន្នន័យ វា​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចំណង​ជើង​មួយ​ដែល​ក៏​នឹង​បង្ហាញ​រូបមន្ត​ដែល​នឹង​ប្រើ​ដើម្បី​គណនា​ទិន្នន័យ ។

  1. លំដាប់​នៃ​ប៊ូតុង​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តួរ​គ្រប់​ពេល​វេលា ដោយ​ផ្លាស់ទី​ពួក​វា​ទៅ​ទីតាំង​ផ្សេង ក្នុង​តំបន់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

  2. យក​ប៊ូតុង​មួយ​ចេញ ដោយ​អូស​វា​ត្រឡប់​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​នៃ​ប៊ូតុង​ដទៃ នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​នៃ​ប្រអប់ ។

  3. ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​បញ្ចូល វាល​ទិន្នន័យ, សូម​ចុច​ទ្វេដង​លើ​លើ​ប៊ូតុង​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ វាល​ជួរដេកវាល​ជួរឈរ ។ ប្រើ​ប្រអប់​បញ្ចូល​ដើម្បី​ជ្រើស និង LibreOffice គណនា​ការ​បង្ហាញ​សរុប​រង។

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Open file with example:

Please support us!