តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

តារាង​​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ (ជួនកាល​ស្គាល់​ជា DataPilot)​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្សំ ប្រៀបធៀប និង​វិភាគ​​ចំនួន​ទិន្នន័យ​ដ៏​ធំ ។ អ្នក​អាច​មើល​សេចក្ដី​​សង្ខេប​ខុសៗ​គ្នា​របស់​​ទិន្នន័យ​ប្រភព អ្នក​អាច​បង្ហាញ​សេចក្ដី​លម្អិត​នៃ​តំបន់​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍ ហើយ​អ្នក​អាច​បង្កើត​របាយការណ៍​បាន ។

តារាង​មួយ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ តារាង​អ្នកជំនួយការ​ទិន្នន័យ គឺ​ជា​តារាង​អន្តរ ។ ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ រៀប​ចំ​ឡើង​វិញ ឬ​សង្ខេប អាស្រ័យ​លើ​ចំណុច​ទិដ្ឋភាព​ខុសៗគ្នា ។

Open file with example:

Please support us!