តម្រៀប​ទិន្នន័យ

  1. ចុច​ក្នុង​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

    ប្រសិនបើ​អ្នកជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា មាន​តែ​ក្រឡា​ទាំង​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​ទុក ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចុច​លើក្រឡា​មួយ​ដោយ​មិនជ្រើស នោះ​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទាំងមូល​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប ។

  2. ជ្រើស ទិន្នន័យ - តម្រៀប ។

    ជួរ​ក្រឡា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ ​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពណ៌​ដែលបាន​ដាក់​បញ្ច្រាស ។

  3. ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រៀប​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

  4. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!