ផ្ដល់​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​រូបមន្ត

អនុគមន៍ STYLE() អាច​ត្រូវបាន​បន្ថែមទៅ​កាន់​រូបមន្ត​ដែលមាន​នៅក្នុង​ក្រឡា ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើ​រួមគ្នា​ជាមួយ​នឹង​អនុគមន៍ CURRENT អ្នកអាច​ដាក់​ពណ៌​ក្រឡា​ដោយ​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​តម្លៃ​របស់វា ។ រូបមន្ត =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Red"; "Green")) អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ "ពណ៌ក្រហម" ទៅក្រឡា​ ប្រសិនបើ​តម្លៃធំជាង ៣ តែ​បើមិនដូច្នោះទេ គឺ​អនុវត្ត "ពណ៌​បៃតង" ទៅរចនាប័ទ្មក្រឡា ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​រូបមន្ត​គ្រប់ក្រឡា​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​បានជ្រើស អ្នកអាច​ប្រើ​ប្រអប់ រក និង​ជំនួស ។

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​ចង់​បាន​ទាំងអស់ ។

 2. ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ កែសម្រួល - រក & ជំនួស ។

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" ជា​កន្សោម​ធម្មតា​​មួយ​ដែល​សម្គាល់​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. សម្គាល់​វាល​ កន្សោមធម្មតា​ និង​តែ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច រក​ទាំងអស់

  ឥឡូវ​នេះ រាល់​ក្រឡា​ជាមួយ​នឹង​មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ជម្រើស ត្រូវ​បាន​បន្លិច ។

 6. ចុច បើក ។

Please support us!