ការយោង​សន្លឹក​ដទៃទៀត

ក្នុង​ក្រឡា​សន្លឹក​មួយ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​មួយ​ក្នុង​សន្លឹក​ផ្សេង​ទៀត ។

ក្នុងវិធី​ដូចគ្នា​នេះដែរ សេចក្ដី​យោង ក៏អាចត្រូវបាន​បង្កើត​ទៅ​ក្រឡា​ពី​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត​ដែលបាន​ផ្ដល់ ដែឡឯកសារនេះ​បាន​រក្សាទុក ជា​ឯកសារ​រួចទៅហើយ ។

ដើម្បីយោង​ក្រឡា​ក្នុង​ឯកសារ​ដូច​គ្នា

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. តាម​ឧទាហរណ៍ បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង​ក្រឡា A1 នៃ Sheet1 ៖

  =Sheet2.A1

 3. ចុច​ផ្ទាំង Sheet 2 នៅ​ខាង​ក្រោម​នៃ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ក្រឡា A1 ហើយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ឬ​ចំនួន​មួយ ។

 4. បើ​អ្នក​ប្តូរ​ត្រឡប់​ទៅ Sheet1 អ្នក​នឹង​ឃើញ​មាតិកា​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ក្រឡា A1 ​ ។ បើ​មាតិកា​នៃ Sheet2.A1 ផ្លាស់ប្តួរ​ នោះ​មាតិកា​នៃ Sheet1.A1 ក៏​ផ្លាស់ប្តួរ​ដែរ ។

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


ដើម្បីយោង​ក្រឡា​ក្នុង​ឯកសា​រផ្សេង

 1. ជ្រើស ឯកសារ - បើក ដើម្បី​ផ្ទុក​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ដែលមាន​រួច ។

 2. ជ្រើស​ ឯកសារ - ថ្មី ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​សៀវភៅបញ្ជី​ថ្មី ។ កំណត់​ទស្សន៍ទ្រនិច នៅក្នុង​ក្រឡា​ដែលអ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ខាងក្រៅ និង​បញ្ចូល​សញ្ញាស្មើ ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​អ្នកចង់​ចាប់ផ្ដើមរូបមន្ត ។

 3. ឥឡូវ​ប្ដូរ​ទោ​ឯកសារ​ដែលអ្នក​គ្រាន់តែបាន​ផ្ទុក ។ ចុចលើ​ក្រឡា​ជាមួយនឹង​ទិន្នន័យ​ដែលអ្នក​ចង់​បញ្ចូល​នៅក្នុង​ឯកសារថ្មី ។

 4. ប្ដូរថយក្រោយវិញ​ទៅកាន់​សៀវភៅ​បញ្ជី​ថ្មី ។ នៅក្នុង​បន្ទាត់​បញ្ចូល អ្នក​នឹងឃើញ​ពីរបៀប​ដែល LibreOffice Calc បានបញ្ចូល​សេចក្ដីយោង​ទៅកាន់​រូបមន្ត​សម្រាប់​អ្នក ។

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. អះអាង​រូបមន្ត​ដោយ​ចុច​សញ្ញា​ធីក​ពណ៌​បៃតង ។

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

ប្រសិន​បើអ្នក​ពិសោធ​ឈ្មោះ​នៃ​ឯកសារ​ដទៃទៀត​នៅក្នុង​រូបមន្ត​នេះ អ្នកនឹង​កំណត់ចំណាំ​ថា​វានឹង​ត្រូវបាន​សរសេរជា URL ។ មានន័យថា អ្នកក៏អាច​បញ្ចូល​ URL ពីអ៊ីនធឺណិតបានដែរ ។

Please support us!