ចម្លង​តែ​ក្រឡា​ដែល​មើល​ឃើញ

សន្មត​ថា​អ្នក​បាន​លាក់​ជួរ​ដេក​ពីរ​បី ក្នុង​ជួរ​របស់​ក្រឡា​មួយ ។ ឥឡូវ​អ្នក​ចង់​ចម្លង លុប ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ តែ​ជួរ​ដេក​​នៅ​សល់​ដែល​មើលឃើញ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ឥរិយាបថ​របស់ LibreOffice អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​របៀប​ដែល​ក្រឡា​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មើល​មិន​ឃើញ ដោយ​តម្រងមួយ ឬ​ដោយ​ដៃ ។

វិធីសាស្ត្រ និង​សកម្មភាព

លទ្ធផល

ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ត្រង​ដោយ "តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ" តម្រង​ស្តង់ដារ ឬ​តម្រង​កម្រិត​ខ្ពស់ ។

ចម្លង លុប ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយជម្រើស​របស់​ក្រឡា​ដែល​មើលឃើញ​បច្ចុប្បន្ន ។

ចម្លង លុប ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​តែ​ក្រឡា​ដែល​មើល​ឃើញ​របស់​ជម្រើស ។

ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​លាក់​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា លាក់ ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ក្បាល​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ ឬ​តាម​រយៈ គ្រោង ។

ចម្លង លុប ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយជម្រើស​របស់​ក្រឡា​ដែល​មើលឃើញ​បច្ចុប្បន្ន ។

By default, all cells of the selection, including the hidden cells, are copied, deleted, moved, or formatted. Restrict the selection to visible rows choosing Edit - Select - Select Visible Rows Only or to visible columns choosing Edit - Select - Select Visible Columns Only.


Please support us!