មិនការពារ​ក្រឡា

  1. ចុច​សន្លឹក​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះបង់​ការ​ការពារ ។

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ផ្តល់​ពាក្យ​សម្ងាត់ បញ្ចូល​វា​ក្នុង​ប្រអប់នេះ និង​ចុច យល់ព្រម ។

ឥឡូវ​នេះ​ក្រឡា​អាច​ត្រូវ​បាន​កែ​សម្រួល រូបមន្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​មើល​ឃើញ ហើយ​ក្រឡា​ទាំងអស់​អាច​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព រហូត​ដល់​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ការពារ​សន្លឹក ឬ​ឯកសារ​មាន​សកម្មភាព​ឡើង​វិញ ។

Please support us!