ការការ​ពារ​ក្រឡា​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ

នៅ​ក្នុង LibreOffice Calc អ្នក​អាច​ការពារ​សន្លឹក និង​ឯកសារ​ទាំងមូល ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ថាតើ​ក្រឡា​ត្រូវ​បានការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដោយចៃដន្យ ថាតើ​រូបមន្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​មើល​ពី​ក្នុង Calc ថាតើ​ក្រឡា​អាច​មើល​ឃើញ ឬ​ថាតើ​ក្រឡា​អាច​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ។

ការការពារ​អាច​ត្រូវ​បានផ្ដល់​ដោយ​មាន​ពាក្យ​សម្ងាត់ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច្នេះ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានផ្ដល់​ពាក្យ​សម្ងាត់ ការ​ការពារ​អាច​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែលពាក្យ​សម្ងាត់​ត្រឹមត្រូវ​ ត្រូវ​បានបញ្ចូល ។

ចំណាំ​ថា ការ​ការពារ​ក្រឡា​សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​មាន​គុណ​លក្ខណៈ បាន​ការពារ មាន​ប្រសិទ្ធិ​តែ ​នៅ​ពេល​អ្នក​ការពារ​តារាង​ទាំងមូល ។ នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​លំនាំដើម ក្រឡា​ទាំងអស់​មាន​គុណ​លក្ខណៈ ដែល​បាន​ការពារ ។ ដូច្នេះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​យក​គុណ​លក្ខណៈ​ចេញ​ជា​ជម្រើស​សម្រាប់​ក្រឡា​ទាំង​នោះ ដែល​អ្នក​ប្រើ​អាច​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។ បន្ទាប់​មក​អ្នកការពារ​តារាង​ទាំងមូល និង​​រក្សាទុក​ឯកសារ​ ។

warning

លក្ខណៈពិសេស​នៃកា​រការ​ពារ​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ការ​ប្ដូរ​ដើម្បី​ការពារ​សកម្មភាព​ដែល​ចៃដន្យ ។ លក្ខណៈពិសេស​មិន​មាន​បំណង​ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព ។ ឧទាហរណ៍ ដោយ​នាំចេញ​សន្លឹក​ទៅ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ផ្សេង អ្នក​ប្រើ​អាចការ​ពារ​លក្ខណៈពិសេស​បាន​ច្រើន ។ មាន​ការ​ការពារ​តែ​មួយ​គត់​ ៖ ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​នៅ​ពេល​រក្សាទុក​ឯកសារ OpenDocument ។ ឯកសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា​មួយ​​ពាក្យ​សម្ងាត់​អាច​ត្រូវ​បាន​បើក​តែ​ជា​មួយ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដដែល ។


 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​ការពារ​ក្រឡា​សម្រាប់ ។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា និង​ចុច​ផ្ទាំង ការពារ​ក្រឡា ។

 3. ជ្រើស​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ដែល​​អ្នក​ចង់ ។ ជម្រើស​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ការ​ពារ​សន្លឹក​ពី​ម៉ឺនុយ​ឧបករណ៍ - មើល​ខាងក្រោម ។

  ដោះ​ធីក បាន​ការ​ពារ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

  ជ្រើស បាន​ការពារ ដើម្បី​រារាំង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​កាន់​មាតិកា និង​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​ក្រឡា ។

  ជ្រើស លាក់​រូបមន្ត ដើម្បី​លាក់ និង​ដើម្បី​ការពារ​រូបមន្ត​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

  ជ្រើស លាក់​ពេល​បោះពុម្ព ដើម្បី​លាក់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ការពារ​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បោះពុម្ព ។ លើ​អេក្រង់ ក្រឡា​មិន​ត្រូវ​បាន​លាក់​ទេ ។

 4. ចុច យល់ព្រម ។

 5. អនុវត្ត​ជម្រើស​ការពារ ។

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. (ជា​ជម្រើស) បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។

  warning

  បើ​អ្នក​ភ្លេច​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ការពារ​អសកម្ម​បាន​ទេ ។ បើ​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចង់​ការពារ​ក្រឡា​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរដោយ​ចៃដន្យ ចូរ​កំណត់​ការ​ការពារ​សន្លឹក តែកុំ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។


 7. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!