ការ​គណនា​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​ពេល​វេលា

បើ​អ្នក​ចង់​គណនា​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​ពេល​វេលា ឧទាហរណ៍ ពេល​វេលា​រវាង 23:30 និង 01:10 ក្នុង​យប់​ដូច​គ្នា ប្រើ​រូបមន្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=(B2<A2)+B2-A2

ពេល​វេលា​ក្រោយ​គឺ B2 និង​ពេល​វេលា​មុន​គឺ A2 ។ លទ្ធផល​នៃ​ឧទាហរណ៍​គឺ 01:40 ឬ 1 ម៉ោង និង 40 នាទី ។

ក្នុង​រូប​មន្ត​ an entire 24-hour day has a value of 1 and one hour has a value of 1/24. តម្លៃ​តក្ក​ក្នុង​វង់​ក្រចក​គឺ ០ ឬ ១ ដែល​ត្រូវ​នឹង​ ០ ឬ ២៤​ ម៉ោង ។ លទ្ធផល​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​រូបមន្ត​គឺ​បង្ហាញ​ចេញជា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ពេល​វេលាដោយ​សារ​តែ​លំដាប់​នៃ​អង្គ ។

Please support us!