ការ​ទទួល​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ជា​អាសយដ្ឋាន

អ្នក​អាច​ប្រើ​ក្រឡា​ដែល​មាន​អត្ថបទ ដើម្បី​យោង​ទៅ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​​ដែល​មាន​ក្រឡា ។

សៀវភៅ​បញ្ជី​គំរូ

ក្នុង​ឧទាហរណ៍​សៀវភៅ​បញ្ជី អ្នក​អាច​ប្រើ​ខ្សែ​អក្សរ 'Column One' ក្នុង​រូបមន្ត​ដើម្បី​យោង​ទៅ​ជួរ​ក្រឡា B3 ទៅ B5 ឬ​'Column Two' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា C2 ទៅ C5 ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ 'Row One' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា B3 ទៅ D3'Row Two' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា B4 ទៅ​ D4 ។ ឧទាហរណ៍ លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត​ដែល​ប្រើ​ឈ្មោះ​ក្រឡា ​SUM('Column One') គឺ​ 600 ។

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Define Label Range

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ​ស្លាក​មួយ ។

Please support us!