ការ​ទទួល​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ជា​អាសយដ្ឋាន

អ្នក​អាច​ប្រើ​ក្រឡា​ដែល​មាន​អត្ថបទ ដើម្បី​យោង​ទៅ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​​ដែល​មាន​ក្រឡា ។

សៀវភៅ​បញ្ជី​គំរូ

ក្នុង​ឧទាហរណ៍​សៀវភៅ​បញ្ជី អ្នក​អាច​ប្រើ​ខ្សែ​អក្សរ 'Column One' ក្នុង​រូបមន្ត​ដើម្បី​យោង​ទៅ​ជួរ​ក្រឡា B3 ទៅ B5 ឬ​'Column Two' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា C2 ទៅ C5 ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ 'Row One' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា B3 ទៅ D3'Row Two' សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា B4 ទៅ​ D4 ។ ឧទាហរណ៍ លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត​ដែល​ប្រើ​ឈ្មោះ​ក្រឡា ​SUM('Column One') គឺ​ 600 ។

អនុគមន៍​នេះ​សកម្ម​ដោយ​លំនាំដើម ។ ដើម្បី​បិទ​អនុគមន៍​នេះ ជ្រើស - LibreOffice Calc - គណនា ហើយ​ដោះធីក រក​ស្លាកជួរដេក និង​ជួរឈរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.


Please support us!