កា​រ​ដោះស្រាយ​ក្រឡា​ទទេ

នៅក្នុង​កម្មវិធី​កំណែ​ចាស់ ក្រឡា​ទទេ​ត្រូ​វបាន​បង្ខំ​ទៅជា​លេខ ០ នៅ​ក្នុង​បរិបទ​មួយ​ចំនួន និង​​ទៅជា​ខ្សែអក្សរ​ទទេ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ផ្សេងៗ លើកលែង​តែ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រៀបធៀបwhere =A1=0 and =A1="" មានលទ្ធផល​ជា TRUE ប្រសិនបើ A1 ទទេ ។ ភាព​ទទេ​ឥឡូវ​ត្រូវបាន​ទទួល​រហូត​ដល់​ពេល​ប្រើ ដូច្នេះ​ =VLOOKUP(...)=0 and =VLOOKUP(...)="" ទាំង​ពីរ​ផ្ដល់​នូវ TRUE ប្រសិនបើ​ការ​ស្វែងរក​មាន​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​ទទេ​ដែល​កំពុង​ត្រូវបាន​ត្រឡប់ ។

សេចក្ដីយោង​ធម្មតា​ទៅ​ក្រឡា​ទទេ​នៅតែ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​លេខ ០ ប៉ុន្តែ​មិន​ចាំបាច់​ប្រភេទ​លេខ​​ណាមួយ​ទេ ដូច្នេះ​ប្រៀបធៀប​ជា​មួយ​នឹង​ការងារ​ក្រឡា​យោង​ដូច​ដែល​បាន​រំពឹង​ទុក ។

សម្រាប់​ឧទាហរណ៍​ដូចខាង​ក្រោម A1 មាន​លេខ B1 ទទេ C1 មាន​សេចក្ដី​យោង​ទៅ B1 ៖

Case

Formula

Results and comments

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Displays 0

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE

=C1=0

TRUE

=C1=""

TRUE (previously was FALSE)

=ISNUMBER(B1)

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (previously was TRUE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1, previously was TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=ISTEXT(C1)

TRUE

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1, previously was TRUE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)

=ISBLANK(B1)

TRUE

=ISBLANK(C1)

TRUE

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TRUE (B1, previously was FALSE)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណាំ​ថា Microsoft Excel មាន​ឥរិយាបថ​ផ្សេងៗ​គ្នា និង​តែងតែ​ត្រឡប់​លេខ​ជា​លទ្ធផល​របស់​សេចក្ដី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​ទទេ​ដែល​មាន​លទ្ធផល​នៃ​ក្រឡា​ទទេ​ ។ ឧទាហរណ៍ ៖


Case

Formula

Results and comments

A1: <Empty>

B1: =A1

Displays 0, but is just a reference to an empty cell.

=ISNUMBER(A1)

FALSE

=ISTEXT(A1)

FALSE

=A1=0

TRUE

=A1=""

TRUE

=ISNUMBER(B1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE (Microsoft Excel: FALSE)

C1: =VLOOKUP(...) with empty cell result

displays empty (Microsoft Excel: displays 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(C1)

FALSE


Please support us!