គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវកាត់​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

ដើម្បី​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ដែល​ក្រឡា​ទាំង​អស់​មាន​ព័ត៌មាន​ដូចគ្នា​ដូច​​អ្វី​ដែលអ្នកបានបញ្ចូល​នៅ​លើ បន្ទាត់​បញ្ចូល ចុច​ប្ដូរ (Shift)++បញ្ចូល(Enter) ។ អ្នក​មិនអាច​កែសម្រួល​សមាសធាតុ​របស់​ម៉ាទ្រីស​បាន​ទេ ។

ដើម្បី​ជ្រើស​ក្រឡា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​សន្លឹក ចុច ហើយ​អូស​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេង ។

ដើម្បី​ជ្រើស​សន្លឹកជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ចុច ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​​ផ្ទាំង​ឈ្មោះ​នៅ​កែម​ខាងក្រោម​នៃ​តំបន់ការងារ ។ ដើម្បី​ជ្រើស​សន្លឹកតែ​មួយ​នៅ​ក្នុងជម្រើស ចុច​ប្ដូរ(Shift) ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​ផ្ទាំង​ឈ្មោះ​របស់​សន្លឹក ។

បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​សៀវភៅ​ដៃ​នៅ​ក្នុង​​​ក្រឡា ចុច​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច +​បញ្ចូល (Enter) ។

ដើម្បី​លុប​មាតិកា​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស សូម​ចុច​គ្រាប់ចុច​លុប​ថយក្រោយ (Backspace) ។ វា​នឹង​បើក​ប្រអប់ លុប​មាតិកា, ហើយ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​មាតិកា​ក្រឡា​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​លុប។ ដើម្បី​លុប​មាតិកា​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បង្ហាញ​ប្រអប់ សូម​ចុច​គ្រាប់​ចុច​លុប (Delete) ។

ការ​រុករក​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

​​បែប​ផែន​​

+ដើម(Home)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ទី​មួយ​​ក្នុង​សន្លឹក​ (A1) ។

+ចុង(End)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ចុង​ក្រោយ​លើ​សន្លឹក​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ ។

ដើម (Home)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ទី​មួយ​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ចុង (End)

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្រឡា​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្ដូរ (Shift)+​ដើម​ (Home)

ជ្រើស​ក្រឡា​ពី​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ទៅកាន់​ក្រឡា​ទី​មួយ​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្ដូរ (Shift)+​ចុង (End)

ជ្រើស​ក្រឡា​ពី​​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ទៅកាន់​ក្រឡា​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្ដូរ (Shift)+​ទំព័រ​លើ (Page Up)

ជ្រើស​ក្រឡា​ពី​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ឡើងលើ​ទៅកាន់​ទំព័រ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​​ការ​ពង្រីក​ជម្រើស​ដែល​មាន​ស្រាប់​ទំព័រ​លើ​មួយ ។

ប្ដូរ (Shift)+​ទំព័រ​ក្រោម (Page Down)

ជ្រើស​ក្រឡា​ពី​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ចុះក្រោម​ទៅកាន់​ទំព័រ​មួយ នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​​ការ​ពង្រីក​ជម្រើស​ដែល​​មាន​ស្រាប់​ទំព័រ​ក្រោម​មួយ ។

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+ព្រួញ​ឆ្វេង

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+ព្រួញស្ដាំ

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+ព្រួញ​ឡើងលើ

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+ព្រួញ​ចុះក្រោម

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+ប្ដូរ(Shift)+ព្រួញ

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+ទំព័រ​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​មួយ​សន្លឹក​ទៅ​ឆ្វេង ។

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ទំព័រ​ចុះក្រោម

ផ្លាស់ទី​មួយ​សន្លឹក​ទៅ​ស្តាំ​ ។

In the print preview: Moves to the next print page.

+ទំព័រ​លើ (Page Up)

ផ្លាស់ទី​មួយ​អេក្រង់​ទៅ​ឆ្វេង​ ។

+ទំព័រ (Page Down)

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​មួយ​អេក្រង់​ទៅ​ស្តាំ ។

Shift++ទំព័រ​លើ

បន្ថែម​សន្លឹក​មុន​ទៅ​កាន់​ជម្រើស​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ​បើ​សន្លឹក​ទាំងអស់​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ បន្សំ​នៃ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​នេះ ជ្រើស​តែ​សន្លឹក​មុន ។ ធ្វើ​ឲ្យ​សន្លឹក​មុន​ក្លាយ​ជា​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

Shift++ទំព័រ​ក្រោម

បន្ថែម​សន្លឹក​បន្ទាប់​ទៅ​ជម្រើស​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ បើ​សន្លឹក​ទាំងអស់​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស បន្សំ​នៃ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​នេះ ជ្រើស​តែ​សន្លឹក​បន្ទាប់ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​សន្លឹក​បន្ទាប់​ក្លាយ​ជា​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

+ *

ដែល​ (*) គឺ​ជា​សញ្ញា​គុណ​នៅ​លើ​បន្ទះ​គ្រាប់​ចុច​លេខ

ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ជួរ​គឺ​ជា​ជួរ​ក្រឡា​ជាប់​ៗ​គ្នា​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ និង​ត្រូវ​បាន​ចង​ដោយ​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ទទេ ។

+ /

ដែល (/) គឺ​សញ្ញា​ចែក​នៅ​លើ​បន្ទះ​គ្រាប់​ចុច​លេខ

ជ្រើស​ជួរ​រូបមន្ត​ម៉ាទ្រីស​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

+គ្រាប់ចុច​សញ្ញាបូក

បញ្ចូល​ក្រឡា (នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ បញ្ចូល - ក្រឡា)

+គ្រាប់ចុច​សញ្ញាដក

លុប​ក្រឡា (នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ កែសម្រួល - លុប​ក្រឡា)

បញ្ចូល (ក្នុង​ជួរ​ដែលបាន​ជ្រើស)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+ ` (មើល​ចំណាំ​ខាង​ក្រោម​តារាង​នេះ)

បង្ហាញ ឬលាក់​រូបមន្ត​ជំនួស​ឲ្យ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​ទាំងអស់ ។


note

គ្រាប់ចុច ` គឺ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​គ្រាប់ចុច "1" នៅ​លើ​ក្ដារចុច​អង់គ្លេស​ភាគច្រើន ។ ប្រសិន​បើ​ក្ដារចុច​របស់​អ្នក​មិន​បង្ហាញ​គ្រាប់ចុច​នេះ​ទេ អ្នក​អាច​កំណត់​គ្រាប់ចុច​ផ្សេងទៀត ៖ ជ្រើស ឧបករណ៍ - ប្ដូរ​តាម​បំណង ដោយ​ចុច​ថេប​ក្ដារចុច ។ ជ្រើស​ប្រភេទ "ទិដ្ឋភាព" និង​មុខងារ "បិទបើក​រូបមន្ត" ។


គ្រាប់​ចុច​អនុគមន៍ ដែល​ប្រើ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

​​បែប​ផែន​​

+F1

បង្ហាញ​មតិយោបល់​ដេល​ត្រូវ​បានភ្ជាប់​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន

F2

ប្តូរ​ទៅ​របៀប "កែ​សម្រួល"​ រួច​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ចុង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប "កែ​សម្រួល" ។

បើ​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​មាន​ប៊ូតុង​ បង្រួម​អប្បបរមា​​ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​លាក់​ ហើយ​​ប្រអប់​បញ្ចូល​នៅ​តែ​អាច​មើល​ឃើញ​ ។ ចុច F2 ម្តង​ទៀត ដើម្បី​បង្ហាញ​ប្រអប់​ទាំងមូល ។

+F2

បើក "អ្នក​ជំនួយ​ការ​អនុគមន៍" ។

Shift++F2

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅកាន់​​ បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​រូបមន្ត​មួយ សម្រាប់​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ ។

+F3

បើក​ប្រអប់​ កំណត់​ឈ្មោះ​ ។

Shift++F4

បង្ហាញ ឬ​លាក់​កម្មវិធី​រុករក "មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ" ។

F4

រៀប​ចំ​សេចក្តី​យោង​ប្រែប្រួល ឬ​សេចក្ដីយោង​ដាច់ខាត​ឡើង​វិញ (ឧទាហរណ៍​, A1, $A$1, $A1, A$1) ក្នុង​វាល​​បញ្ចូល​ ។

F5

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​ កម្មវិធី​រុករក ។

ប្តូរ(Shift)+F5

តាម​ដាន​លទ្ធផល ។

Shift+F9

តាម​ដាន​តួ ។

ប្ដូរ(Shift)++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

+F7

បើក "កម្រងវេចនសព្ទ" បើ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​មាន​អត្ថបទ ។

F8

បិទ​ ឬ​បើក​ របៀប​ជម្រើស​បន្ថែម ។ ក្នុង​របៀប​នេះ អ្នក​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ​ដើម្បី​ពង្រីក​ជម្រើស​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​ផ្សេង ​ដើម្បី​ពង្រីក​ជម្រើស​ផង​ដែរ ។

+F8

បន្លិច​ក្រឡា​ដែល​មាន​តម្លៃ​ ។

F9

គណនា​រូបមន្ត​ដែលបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ឡើងវិញ ។

+ប្ដូរ(Shift)+F9

គណនា​រូបមន្ត​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ទាំងអស់ ។

+F9

ធ្វើ​ឲ្យ​គំនូស​តាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាន់​សម័យ ។

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

ប្តូរ(Shift)+F11

បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​មួយ​ ។

ប្ដូរ(Shift)+F11

ធ្វើ​ឲ្យ​ពុម្ព​ទាន់​សម័យ ។

F12

ដាក់​ក្រុម​ជួរ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

+F12

បំបែក​​ក្រុម​​ជួរ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

+ទំព័រ (Page Down)

បង្កើន​កម្ពស់​ជួរដេក​បច្ចុប្បន្ន (មានតែ​នៅ​ក្នុង OpenOffice.org legacy compatibility mode) ប៉ុណ្ណោះ។

+ទំព័រ (Page Down)

បន្ថយ​កម្ពស់​ជួរដេក​បច្ចុប្បន្ន (មានតែ​នៅ​ក្នុង OpenOffice.org legacy compatibility mode) ប៉ុណ្ណោះ។

+ទំព័រ (Page Down)

បង្កើន​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។

+ប្ដូរ(Shift)+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

បន្ថយ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។

+ប្ដូរ(Shift)+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​បំផុត​នូវ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ឬ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។


ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ដូច​ខាង​ក្រោម អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ជាមួយ​ក្តារ​ចុច ៖

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

​​បែប​ផែន​​

+1 (មិននៅ​លើ​បន្ទះ​លេខ​ទេ)

បើក​ប្រអប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា

+ប្ដូរ(Shift)+1 (មិននៅ​លើ​បន្ទះលេខ​ទេ)

ខ្ទង់​ទសភាគ​ពីរ អ្នក​បំបែក​ខ្ទង់​ពាន់

+ប្ដូរ(Shift)+2 (មិននៅ​លើ​បន្ទះលេខ​ទេ)

ទ្រង់ទ្រាយ​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​តាម​ស្តង់ដារ

+ប្ដូរ(Shift)+3 (មិននៅ​លើ​បន្ទះលេខ​ទេ)

ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​តាម​ស្តង់ដារ

+ប្ដូរ(Shift)+4 (មិននៅ​លើ​បន្ទះលេខ​ទេ)

ទ្រង់ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ​ស្តង់ដារ

+ប្ដូរ(Shift)+5 (មិន​នៅ​លើ​បន្ទះលេខ​ទេ)

ទ្រង់ទ្រាយ​ភាគរយ​តាម​ស្តង់ដារ (ខ្ទង់​ទសភាគ​ពីរ)

+ប្ដូរ(Shift)+6 (មិននៅ​លើបន្ទះលេខ​ទេ)

ទ្រង់ទ្រាយ​ស្តង់ដារ


ការ​ប្រើ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

គ្រាប់​ចុច

បែបផែន

Tab

ប្តូរ​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ដោយ​ផ្លាស់ទី​ទៅ​មុខ តាម​តំបន់ និង​ប៊ូតុង​នៃ​ប្រអប់ ។

Shift+Tab

ប្តូរ​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍ ដោយ​ផ្លាស់ទី​ថយ​ក្រោយ​តាម​តំបន់ និង​ប៊ូតុង​នៃ​ប្រអប់ ។

Up Arrow

ផ្លាស់ទី​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ ក្នុង​តំបន់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន ។

Down Arrow

ផ្លាស់ទី​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​តំបន់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន ។

Left Arrow

ផ្លាស់ទី​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​មួយ​ធាតុ​ទៅ​ឆ្វេង ក្នុង​តំបន់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន ។

Right Arrow

ផ្លាស់ទី​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​មួយ​ធាតុ​ទៅ​ខាង​ស្តាំ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន ។

Home

ជ្រើស​ធាតុដំបូង​​ក្នុង​តំបន់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន ។

End

ជ្រើស​ធាតុ​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​តំបន់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន​ ។

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

ផ្លាស់ទីវាល​​បច្ចុប្បន្ន​ឡើង​លើ​មួយ​កន្លែង​ ។

+Down Arrow

ផ្លាស់ទីវាល​​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ក្រោម​មួយ​កន្លែង ។

+Left Arrow

ផ្លាស់ទី​​វាល​បច្ចុប្បន្ន​មួយ​កន្លែង​ទៅ​ឆ្វេង ។

+Right Arrow

ផ្លាស់ទី​​វាល​​បច្ចុប្បន្ន​មួយ​កន្លែង​ទៅ​ស្តាំ​ ។

+Home

ផ្លាស់ទី​វាល​​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កន្លែង​ដំបូង ។

+End

ផ្លាស់ទីវាល​​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កន្លែង​ចុង​ក្រោយ ។

Delete

យក​​វាល​​បច្ចុប្បន្ន​ចេញ​ពី​តំបន់​ ។


Please support us!