បញ្ចូល​ក្រឡា

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង ដើម្បី​បើករបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល​ក្រឡា ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រឡា ជួរដេក និង​ជួរឈរ​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង​របស់​របារ ឧបករណ៍ ៖

Icon Insert Cells

បញ្ចូល​ក្រឡា

អ្នក​អាច​ជ្រើស​រូប​តំណាង​ខាង​ក្រោម​ ៖

បញ្ចូល​ក្រឡា​ក្រោម

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Icon

បញ្ចូល​ក្រឡា ក្រោម

បញ្ចូល​ក្រឡា​ទៅ​ខាង​ស្តាំ

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Icon

បញ្ចូល​ក្រឡា ស្តាំ

ជួរដេក

បញ្ចូល​ជួរដេក​ទាំងមូល​មួយ ។ ទីតាំង​របស់​ជួរដេក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយជម្រើស​លើ​សន្លឹក ។

Icon

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

ជួរឈរ

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​ទាំងមូល ។ ចំនួន​ជួរឈរ​ដែលបាន​បញ្ចូល ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយចំនួន​ជួរ​ឈរ​ដែលបាន​ជ្រើស ។

Icon

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

Please support us!