បញ្ចូល

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​ទៅ​នឹង​រូបតំណាងរបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូលដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ក្រាហ្វិក និង​តួអក្សរ​ពិសេស ទៅ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង​របស់​របារ ឧបករណ៍ ៖

រូបតំណាង

បញ្ចូល

អ្នក​អាច​ជ្រើស​រូប​តំណាង​ខាង​ក្រោម​ ៖

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

Icon Floating frame

ស៊ុម​អណ្តែត​

តួអក្សរ​ពិសេស

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

តួអក្សរ​ពិសេស

ពី​ឯកសារ

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

រូបមន្ត

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

គំនូស​តាង

Icon Chart

គំនូសតាង

វត្ថុ OLE​

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

វត្ថុ OLE

Please support us!