ជម្រើស​រូបរាង​

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស រចនាប័ទ្ម​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ពុម្ព​អក្សរ ស៊ុម និង​ព័ត៌មាន​នៃ​ពណ៌​របស់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Spreadsheet Themes.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Spreadsheet Themes.

From toolbars:

Icon Themes

Choose Themes


ចុច​រូបរាង​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែលអ្នក​ចង់​អនុវត្ត ហើយ​បន្ទាប់​មកចុចយល់​ព្រម

Selecting Themes for Sheets

Please support us!