យល់​ព្រម

ទទួល​យក​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​មាតិកា​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​

យល់​ព្រម

Please support us!