បោះបង់​

ជម្រះ​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ឬ​បោះបង់​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

រូបតំណាង

បោះបង់

Please support us!