បន្ទាត់​បញ្ចូល​

បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ចុច​រូបតំណាង អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ផងដែរ ដើម្បី​បញ្ចូល​អនុគមន៍​ដែល​បាន​កំណត់ ទៅ​ក្នុង​រូបមន្ត ។

ការ​បញ្ចូល​រូបមន្ត

Please support us!