អនុគមន៍​

បន្ថែម​រូបមន្ត​មួយ​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​​ ។​ ចុច​រូប​តំណាង​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ក្នុង បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ។​

រូបតំណាង​នេះ គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រអប់ បន្ទាត់​បញ្ចូល មិន​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ ។

Icon

អនុគមន៍

Please support us!