ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ ភាគរយ​

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ភាគរយ ទៅ​​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Icon

ទ្រង់ទ្រាយ​​លេខ ៖ ភាគរយ

អ្នក​ក៍​អាច​បញ្ចូល​សញ្ញា​ភាគរយ​ (%) បន្ទាប់​ពី​​លេខ​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ ៖

1% ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង 0.01

1 + 16% ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង 116% ឬ 1.16

1%% ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង 0.0001

Please support us!