ក្រាហ្វិក

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទីតាំង​ និង ទំហំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ ផ្លាស់​ទី បង្វិល ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទេរ​នូវ​ វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ផ្ទៃ

កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​បំពេញ​នៃ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​អត្ថបទ

កំណត់​ប្លង់ និង​បោះ​យុថ្កា​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​អត្ថបទ​ក្នុង​គំនូរ ឬ​វត្ថុ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ចំណុច

បិទ និង​បើក​របៀប កែសម្រួល​ចំណុច សម្រាប់​បន្ទាត់​ទម្រង់​សេរី​ដែល​បាន​បញ្ចូល ។

Please support us!