ជំនួយ​ការ​បញ្ចូល

បញ្ចូល​សារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


បង្ហាញ​ជំនួយ​ការ​បញ្ចូល នៅ​ពេល​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស

បង្ហាញ​សារ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់ មាតិកា នៅ​ពេល​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

បើ​អ្នក​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ក្នុង​​ប្រអប់ មាតិកា នៃ​ប្រអប់​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស និង​ជម្រះ​ប្រអប់​ធីក​នេះ នោះ​អត្ថបទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បាត់បង់ ។


មាតិកា

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណង​​ជើង​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

ជំនួយ​ការ​បញ្ចូល

បញ្ចូល​សារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!