លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ

បញ្ជាក់​លម្អិត​ច្បាប់​សុពលកម្ម សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​កំណត់​លក្ខណៈ​វិនិច្ច័យ​​ដូចជា ៖ "លេខ​រវាង​ 1 និង 10" ឬ​"អត្ថបទ​ដែល​មិន​លើស​ពី​ 20 តួ​អក្សរ " ។

អនុញ្ញាត

ចុច​ជម្រើស​សុពលកម្ម​មួយ សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

មាន​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

លក្ខខណ្ឌ

បែបផែន

តម្លៃ​ទាំងអស់

គ្មាន​ព្រំដែន ។

Whole numbers

មាន​តែ​លេខ​ទាំងមូល​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ ។

ទសភាគ

លេខ​ទាំងអស់​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ ។

កាល​​បរិច្ឆេទ

លេខ​ទាំងអស់​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ ។ តម្លៃ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ពេល​បន្ទាប់​ដែល​ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ហៅ ។

ពេល​វេលា

លេខ​ទាំងអស់​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ ។ តម្លៃ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ពេល​បន្ទាប់​ដែល​ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ហៅ ។

ជួរ​ក្រឡា

អនុញ្ញាត​តែ​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ជួរ​ក្រឡា​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជាក់លាក់ ឬ​ជា​ជួរ​ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ ឬ​ជួរ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ ។ ជួរ​អាច​នឹង​មាន​ក្រឡា​មួយ​ជួរ​ឈរ ឬ​មួយ​ជួរ​ដេក ។ បើ​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជួរ​មួយ​ដែល​មាន​ជួរ​ឈរ និង​ជួរ​ដេក​ច្រើន នោះ​មាន​តែ​ជួរ​ឈរ​ទីមួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។

បញ្ជី

អនុញ្ញាត​តែ​តម្លៃ ឬ​ខ្សែ​អក្សរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត​ក្នុង​បញ្ជី​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្សែ​អក្សរ និង​តម្លៃ​អាច​ត្រូវ​បាន​លាយ​ចូល​គ្នា ។ ចំនួន​វាយ​តម្លៃ​ទៅ​តម្លៃ​របស់​ពួកវា ដូច្នេះ​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​ចំនួន 1 ក្នុង​បញ្ជី នោះ​ធាតុ ១០០​% ក៏​ត្រឹមត្រូវ​ផង​ដែរ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


ប្រវែង​អត្ថបទ

ធាតុ​បញ្ចូល​ដែល​ប្រវែង​របស់​វា​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ ។

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


អនុញ្ញាត​ក្រឡា​ទទេ

>សន្ធានកម្ម​ជាមួយ​ ឧបករណ៍​ - អ្នក​អង្កេត​ - សម្គាល់​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ ក្រឡាទទេ​ដែល​បាន​កំណត់​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ (បិទ) ឬ​(បើក​)​។​

បង្ហាញ​បញ្ជី​ជម្រើស

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

តម្រៀប​ធាតុ​តាម​លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​បញ្ជី​ជម្រើស​តាម​លំដាប់​ឡើង និង​ត្រង​ធាតុ​ស្ទួន​ចេញ​ពី​បញ្ជី ។ បើ​មិន​ធីក នោះ​លំដាប់​ពី​ប្រភព​ទិន្នន័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើ ។

ប្រភព

បញ្ចូល​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មាន​តម្លៃ ឬ​អត្ថបទ​ត្រឹមត្រូវ ។

ធាតុ

បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​នឹង​ជា​តម្លៃ ឬ​ខ្សែ​អត្ថបទ​ត្រឹមត្រូវ ។

ទិន្នន័យ

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

តម្លៃ

បញ្ចូល​តម្លៃ​សម្រាប់​ជម្រើស​សុពលភាព​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ អនុញ្ញាត ។

អប្បបរមា

បញ្ចូល​តម្លៃ​អប្ប​បរមា​សម្រាប់​ជម្រើស​សុពលកម្ម​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ អនុញ្ញាត ។

អតិបរមា

បញ្ចូល​តម្លៃ​អតិ​បរមា​សម្រាប់​ជម្រើស​សុពលកម្ម​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ អនុញ្ញាត  ។

Please support us!