ដាក់​ជា​ក្រុម

តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម បង្ហាញ​ប្រអប់ ដាក់​ក្រុម សម្រាប់​ទាំង​តម្លៃ ទាំង​កាលបរិច្ឆេទ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - Group.


ចាប់ផ្តើម

បញ្ជាក់​ការ​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​ការ​ដាក់​ជា​ក្រុម ។

ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ជាក់​ថាតើ​ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ជា​ក្រុម​ ចាប់ពី​តម្លៃ​តូច​បំផុត ។

ដោយដៃ​នៅ

បញ្ជាក់​ថា​ត្រូវ​បញ្ចូល​តម្លៃ​ចាប់​ផ្តើម ដើម្បី​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក ។

ចុង (End)

បញ្ជាក់​ចុង​បញ្ចប់​នៃការ​ដាក់​ជាក្រុម ។

ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ជា​ក្រុម នៅ​តម្លៃ​ធំបំផុត ។

ដោយដៃ​នៅ

បញ្ជាក់​ថា​ត្រូវ​បញ្ចូល​តម្លៃ​បញ្ចប់ ដើម្បី​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក ។

ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម

បញ្ជាក់​ជួរ​តម្លៃ ដែល​ព្រំដែន​របស់​ក្រុម​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ចំនួន​នៃ​ថ្ងៃ

ក្នុង​ករណី​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ជាក្រុម បញ្ជាក់​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម ។

ខាងក្នុង

ក្នុង​ករណី​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ជាក្រុម បញ្ជាក់​ចន្លោះពេល​ដើម្បី​ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម ។

Please support us!