ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

បន្ទាប់​ពី​អ្នក​នាំចូល​សៀវភៅ​បញ្ជី Excel មួយ​ដែល​មាន​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ចុច​ក្នុង​តារាង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទិន្នន័យ - អ្នក​ជំនួយការ​តារាង​​ទិន្នន័យ - ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Please support us!