ជម្រើស

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ជម្រើស​តម្រង​បន្ថែម ។

ជម្រើស

ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ

Distinguishes between uppercase and lowercase letters.

កន្សោម​​ធម្មតា

Allows you to use regular expressions in the filter definition.

បើ​ប្រអប់​ធីក កន្សោម​ធម្មតា ត្រូវ​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ EQUAL (=) និង NOT EQUAL (<>) ក្នុង​ការ​ប្រៀបធៀប ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​អនុគមន៍​ដូច​តទៅ​នេះ ៖ DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP និង HLOOKUP ។

គ្មាន​ការ​ចម្លង

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

ជួរ​ទិន្នន័យ

Displays the name of the filtered data range in the table.

Please support us!