តម្រង

កំណត់​ជម្រើស​តម្រង​សម្រាប់​ទិន្នន័យ ។

លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រង

អ្នក​អាច​កំណត់​​តម្រង​លំនាំ​ដើម​មួយ​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដោយ​ត្រង ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ​វាល​ ដោយ​ប្រើ​បន្សំ​នៃ​អាគុយម៉ង់​កន្សោម​តក្ក ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

Select a logical operator for the filter.

ឈ្មោះ​វាល​

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

លក្ខខណ្ឌ

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

មាន​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

លក្ខខណ្ឌ ៖

=

ស្មើ

<

តូច​ជាង

>

ធំ​ជាង

<=

តូច​ជាង ឬ​ស្មើ

>=

ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ

<>

មិន​ស្មើ


តម្លៃ

Select the value that you want to compare to the selected field.

ជម្រើស

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ជម្រើស​តម្រង​បន្ថែម ។

Please support us!