ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ និង​តារាង ឬ​សំណួរ​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


ជម្រើស

​អ្នក​អាច​ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យដែល​ត្រូវ​បាន​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​​ LibreOffice ។ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ ជ្រើស​​ - LibreOffice គោល​ - មូល​ដ្ឋានទិន្នន័យ​​

មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ប្រភព​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ប្រភព​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ប្រភេទ

ចុច​ប្រភេទ​ប្រភព​របស់ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​ប្រភេទ​ប្រភព ៤ ៖ "តារាង", "សំណួរ" និង"SQL" ឬ SQL (Native) ។

Please support us!