តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ផ្ដល់​នូវ​សេចក្ដី​សង្ខេប​មួយ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន ។ បន្ទាប់​មក អ្នក​អាច​រៀបចំ​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ឡើង​វិញ ដើម្បី​មើល​សេចក្ដី​សង្ខេប​ខុស​គ្នា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Pivot Table.


តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

បង្កើត

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព សម្រាប់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​បង្កើត​តារាង​របស់​អ្នក ។

ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

លុប

លុប​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រអប់​តារាង​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

Please support us!