បង្ហាញ​សេចក្ដី​លម្អិត (អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ)

បញ្ចូល​សន្លឹក "drill-down" ជា​មួយ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​អំពី​ក្រឡា​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បញ្ចូល​សន្លឹក "drill-down" ។ សន្លឹក​ថ្មី​បង្ហាញ​សំណុំ​រង​របស់​ជួរដេក​ពី​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដើម ដែល​ជំនួស​ទិន្នន័យ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - Show Details (for some pivot tables).


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ធាតុ​ដែល​បាន​លាក់​មិន​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ទេ ជួរដេក​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​លាក់​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ។ បង្ហាញ​សេចក្ដី​លម្អិត​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​តែ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ជួរ​ក្រឡា ឬ​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។​


Please support us!