យក​ចេញ

យក​គ្រោង​ចេញ​ពី​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - Remove Outline.


Please support us!