គ្រោង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្រសិន​ជួរ​ក្រឡា​ដែលបាន​ជ្រើស​មាន​រូបមន្ត ឬ​សេចក្ដីយោង LibreOffice គ្រោង​ជម្រើស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


ឧទាហរណ៍ ពិចារណា​តារាង​ខាង​ក្រោម ៖

មករា

កុម្ភៈ

មីនា

ត្រីមាស​ទី១

មេសា

ឧសភា

មិថុនា

ត្រីមាស​ទី២

100

120

130

350

100

100

200

400


ក្រឡា​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទីមួយ និង​ទីពីរ​នីមួយៗ​មាន​រូបមន្ត​ផលបូក​មួយ​សម្រាប់​ក្រឡា​បី​នៅ​ខាង​ឆ្វេង ។ បើ​អ្នក​​អនុវត្ត​ពាក្យ​បញ្ជា គ្រោង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ទៅ​ជា​ពីរ​ត្រីមាស ។

ដើម្បី​យក​គ្រោង​ចេញ ជ្រើស​តារាង និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទិន្នន័យ - ក្រុម និង​គ្រោង - យកចេញ ។

Please support us!