បំបែក​ក្រុម

បំបែក​ជម្រើស​ពី​ក្រុម ។ ក្នុង​ក្រុម​ច្រើន​ថ្នាក់ ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​បាន​បន្ថែម នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​ក្រុម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

លើ​របារ ឧបករណ៍ ចុច

រូប​តំណាង

បំបែក​ក្រុម


ធ្វើ​ឲ្យ​អសកម្ម​សម្រាប់

ជួរ​ដេក

យក​ចេញ​នូវ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ក្រុម​មួយ ។

ជួរ​ឈរ

យក​ចេញ​នូវ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ក្រុម​មួយ ។

Please support us!