ក្រុម និង​គ្រោង

អ្នក​អាច​បង្កើត​គ្រោង​នៃ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​មួយ និង​ដាក់​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ជា​ក្រុម​ជាមួយ​គ្នា ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​វេញ និង​បន្លាយ​ក្រុម​ដោយ​ចុច​មួយ​ដង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline.


លាក់​សេចក្តី​លម្អិត

លាក់​សេចក្តី​លម្អិត​របស់​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ដើម្បី​លាក់​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ទាំងអស់ ជ្រើស​តារាង​ដែល​បាន​គ្រោង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ។

បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត

បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត​របស់​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ទាំងអស់ ជ្រើស​តារាង​ដែល​បាន​គ្រោង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ។

ដាក់​ជា​ក្រុម

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

បំបែក​ក្រុម

បំបែក​ជម្រើស​ពី​ក្រុម ។ ក្នុង​ក្រុម​ច្រើន​ថ្នាក់ ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​បាន​បន្ថែម នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​ក្រុម ។

គ្រោង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្រសិន​ជួរ​ក្រឡា​ដែលបាន​ជ្រើស​មាន​រូបមន្ត ឬ​សេចក្ដីយោង LibreOffice គ្រោង​ជម្រើស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

យក​ចេញ

យក​គ្រោង​ចេញ​ពី​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!