បង្រួប​បង្រួម​តាម

បង្រួប​បង្រួម​តាម

ប្រើ​ផ្នែក​នេះ​បើ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្រួប​បង្រួម​មាន​ស្លាក ។ អ្នក​ត្រូវការ​ជ្រើស​ជម្រើស​ទាំង​នេះ ក្នុង​ករណី​ដែល​ជួរ​បង្រួប​បង្រួម​មាន​ស្លាក​ស្រដៀង​គ្នា ហើយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រៀបចំ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ខុសៗ​គ្នា ។

ស្លាក​ជួរ​ដេក

ប្រើ​ស្លាក​ជួរ​ដេក ដើម្បី​រៀបចំ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បង្រួប​បង្រួម ។

ស្លាក​ជួរ​ឈរ

ប្រើ​ស្លាក​ជួរ​ឈរ ដើម្បី​រៀបចំ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បង្រួប​បង្រួម ។

ជម្រើស

តភ្ជាប់​ទៅ​ទិន្នន័យ​ប្រភព

តភ្ជាប់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ជួរ​បង្រួប​បង្រួម​ទៅ​ទិន្នន័យ​ប្រភព និង​ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​​នៃ​ការ​បង្រួប​បង្រួម​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​ទិន្នន័យ​ប្រភព​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

ជម្រើស

លាក់​ជម្រើស​បន្ថែម ។

Please support us!