ជម្រើស

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


បំបែក​ទំព័រ​រវាង​ក្រុម

បញ្ចូល​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​សរុប​រង​នីមួយៗ ។

ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ

គណនា​សរុប​រង​ឡើង​វិញ នៅ​ពេល​អ្នក​ប្តូរ​លក្ខណៈ​នៃ​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

តំបន់​ប្រុង​នឹង​តម្រៀប អាស្រ័យ​លើ​ក្រុម

តម្រៀប​តំបន់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម នៃ​ផ្ទាំង​ក្រុម អាស្រ័យ​តាម​ជួរ​ឈរ​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស ។

តម្រៀប

រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ទ្រង់ទ្រាយ

ពិចារណា​គុណ​លក្ខណៈ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៅ​ពេល​តម្រៀប ។

លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

លំដាប់​ឡើង

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

លំដាប់​ចុះ

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Please support us!