ក្រុម​ទី១ ក្រុម​ទី២ ក្រុម​ទី៣

បញ្ជាក់​លម្អិត​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រុម​សរុប​រង​រហូត​ដល់​ទៅ​បី ។ ផ្ទាំង​នីមួយៗ​មាន​ប្លង់​ដូច​គ្នា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ត្រួតត្រា​ដំណើរការ​គណនា​សរុប​រង ។ បើ​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ផ្លាស់ប្តូរ នោះ​សរុប​រង​ត្រូវ​បាន​គណនា​ឡើង​វិញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

គណនា​សរុប​រង​សម្រាប់

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ដែល​មាន​តម្លៃ ដែល​អ្នក​ចង់​សរុប​រង ។

ប្រើ​អនុគមន៍

ជ្រើស​អនុគមន៍​គណិតវិទ្យា ដែល​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​គណនា​សរុប​រង ។

Please support us!