កំណត់​តម្រង​ឡើងវិញ

យក​តម្រង​ចេញ​ពី​​ជួរក្រឡា​ដែលបាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ចុច​ខាង​ក្នុង​ផ្ទៃ​ក្រឡា​ដែល​តម្រង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - More Filters - Reset Filter.

On Table Data bar, click Reset Filter/Sort.

រូប​តំណាង​

កំណត់​​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ


Please support us!