ជម្រើស

កំណត់​ជម្រើស​តម្រៀប​បន្ថែម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Sort - Options tab.


ភាព​ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ

ដំបូង តម្រៀប​តាម​តួអក្សរ​ធំ ហើយ​បន្ទាប់មក​តាម​តួអក្សរ​តូច ។ ចំពោះ​ភាសា អាស៊ី ការដោះស្រាយ​ជាពិសេស​គឺ​អនុវត្ត ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

កំណត់​ចំណាំ​សម្រាប់​ភាសា អាស៊ី ៖ ពិនិត្យ​មើល ការប្រកាន់តួអក្សរ​តូច​ធំំដើម្បី​អនុវត្ត​ការតម្រៀប​ដែលមានច្រើន​កម្រិត,ធាតុ​គឺ​ត្រូវបាន​ប្រៀប​ធៀប​ជាដំបូង នៅក្នុងទម្រង់ដើម​របស់ពួកវាជាមួយ​នឹង លក្ខណៈរបស់វា ហើយ​វណ្ណយុត្តិ គឺ​មិនអើពើទេ ។ ប្រសិន​បើការវាយតម្លៃ គឺ​ដូចគ្នា,វណ្ណយុត្តិ​របស់ពួកវា គឺ​ត្រូវបាន​ដាក់ទៅក្នុង​គណនីសម្រាប់​កម្រិត​ទី​ពី ។.ប្រសិនបើ​ពួកវានៅ​តែ​មានការវាយតម្លៃ​ដូចគ្នា,លក្ខណៈរបស់ពួកវា,ទទឹងតួអក្សរ,និងd Japanese Kanaខុស​គ្នា គឺ​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​ការប្រៀបធៀប​លើកទីបី​ហើយ ។.


ជួរ មាន​ស្លាក​ជួរឈរ/ជួរដេក

លុប​ជួរ​ដេក​ទីមួយ ឬ​ជួរ​ឈរ​ទីមួយ​នៅក្នុង​ជម្រើស​ពី​ការតម្រៀប ។ ការកំណត់ ទិស នៅខាងក្រោម​នៃ​ប្រអប់ កំណត់​ឈ្មោះ និង​អនុគមន៍​នៃ​ប្រអប់គូស​ធីក​នេះ ។

រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ទ្រង់ទ្រាយ

ការពារ​ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

បើក​តម្រៀប​​ជា​ធម្មតា

តម្រៀប​ដើម​ជា​ក្បួន​ដោះស្រាយដែល​តម្រៀបចំនួន​អខ្សែ​អក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​បុព្វបទ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​ធាតុ​ជា​លេខ​នៅ​ក្នុង​ចំនួន​ដែលបាន​តម្រៀប​នីមួយជំនួស​នៃ​វិធី​ដើម​​ក្នុង​ការ​តម្រៀប​វា​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​ធម្មតា ។ សម្មត​ថា​អ្នក​មាន​តម្លៃ​ស៊េរី​ដូច​ជា A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ដាក់​តម្លៃ​ទាំងនេះ​ទៅ​តាម​ជួរ​ក្រឡា ហើយ​ដំណើរការ​តម្រៀប វា​នឹង​ក្លាយ​ជា A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9 ។ While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

ចម្លង​លទ្ធផល​តម្រៀប​ទៅ ៖

ចម្លង​បញ្ចី​ដែលបាន​តម្រៀប​ទៅ​ជួរ​ក្រឡា​ដែលអ្នក​បញ្ជាក់ ។

លទ្ធផល​តម្រៀប

ជ្រើស ជួរក្រឡា ដែលមានឈ្មោះ​មួយ ដែលអ្នកចង់​បង្ហាញ​បញ្ជី​ដែលបាន​តម្រៀប ឬ​បញ្ចូល​ជួរក្រឡា​នៅក្នុង​ប្រអប់​បញ្ចូល ។

លទ្ធផល​តម្រៀប

បញ្ចូល​ជួរ​ក្រឡា ដែលជាកន្លែង​ដែលអ្នកចង់​បង្ហាញ​បញ្ជី​ដែលបាន​តម្រៀប ឬ​ជ្រើស​ជួរ​ដែលមានឈ្មោះ​ពីបញ្ជី ។

លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លួន

ចុច​នៅត្រង់នេះ ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែលអ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លួន

ជ្រើស​លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ ។ ដើម្បី​កំណត់​លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លូន​​ ជ្រើស​​ - LibreOffice Calc - បញ្ជី​តម្រៀប​​

ភាសា

ភាសា

ជ្រើស​ភាសា​សម្រាប់​ច្បាប់​តម្រៀប ។

ជម្រើស

ជ្រើស​ជម្រើស​ការតម្រៀប​មួយ​សម្រាប់​ភាសា ។ ឧទាហរណ៍ ជ្រើស​ជម្រើស "សៀវភៅ​ទូរស័ព្ទ" សម្រាប់​ភាសា​អាល្លឺម៉ង់ ដើម្បី​រួមបញ្ចូល umlaut តួអក្សរ​ពិសេស​នៅក្នុង​ការតម្រៀប ។

ទិស

ពី​លើ​ទៅក្រោម (តម្រៀប​ជួរដេក)

តម្រៀប​ជួរដេក​តាមតម្លៃ​នៅក្នុងជួរឈរ​សកម្ម របស់​ជួរដែលបានជ្រើស ។

ពីឆ្វេង​ទៅស្ដាំ (តម្រៀប​ជួរឈរ)

តម្រៀប​ជួរឈរ​តាម​តម្លៃ​នៅក្នុង​ជួរដេក​សកម របស់​ជួរដែលបានជ្រើស ។

តំបន់​ទិន្នន័យ

បង្ហាញ​ជួរក្រឡា​ដែលអ្នក​ចង់​តម្រៀប ។

Please support us!