ជម្រើស

កំណត់​ជម្រើស​តម្រៀប​បន្ថែម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Sort - Options tab.


Case sensitive

Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.

note

For Asian languages: Check Case Sensitive to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


Range contains row/column labels

លុប​ជួរ​ដេក​ទីមួយ ឬ​ជួរ​ឈរ​ទីមួយ​នៅក្នុង​ជម្រើស​ពី​ការតម្រៀប ។ ការកំណត់ ទិស នៅខាងក្រោម​នៃ​ប្រអប់ កំណត់​ឈ្មោះ និង​អនុគមន៍​នៃ​ប្រអប់គូស​ធីក​នេះ ។

រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ទ្រង់ទ្រាយ

ការពារ​ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

បើក​តម្រៀប​​ជា​ធម្មតា

តម្រៀប​ដើម​ជា​ក្បួន​ដោះស្រាយដែល​តម្រៀបចំនួន​អខ្សែ​អក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​បុព្វបទ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​ធាតុ​ជា​លេខ​នៅ​ក្នុង​ចំនួន​ដែលបាន​តម្រៀប​នីមួយជំនួស​នៃ​វិធី​ដើម​​ក្នុង​ការ​តម្រៀប​វា​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​ធម្មតា ។ សម្មត​ថា​អ្នក​មាន​តម្លៃ​ស៊េរី​ដូច​ជា A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ដាក់​តម្លៃ​ទាំងនេះ​ទៅ​តាម​ជួរ​ក្រឡា ហើយ​ដំណើរការ​តម្រៀប វា​នឹង​ក្លាយ​ជា A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9 ។ While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

Include boundary column(s)/row(s) containing only comments

Range boundary columns (for sorting rows) or boundary rows (for sorting columns) of a sorting range are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing comments are also to be sorted.

Include boundary column(s)/row(s) containing only images

Border columns (for sorting rows) or border rows (for sorting columns) of a sorting area are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing images are also to be sorted.

ចម្លង​លទ្ធផល​តម្រៀប​ទៅ ៖

ចម្លង​បញ្ចី​ដែលបាន​តម្រៀប​ទៅ​ជួរ​ក្រឡា​ដែលអ្នក​បញ្ជាក់ ។

Sort results (named ranges list)

Select a named cell range where you want to display the sorted list.

Sort results (input box)

Enter the cell range where you want to display the sorted list.

លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់​ខ្លួន

ចុច​នៅត្រង់នេះ ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​លំដាប់​តម្រៀប​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែលអ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

Custom sort order list

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

ភាសា

ភាសា

ជ្រើស​ភាសា​សម្រាប់​ច្បាប់​តម្រៀប ។

ជម្រើស

ជ្រើស​ជម្រើស​ការតម្រៀប​មួយ​សម្រាប់​ភាសា ។ ឧទាហរណ៍ ជ្រើស​ជម្រើស "សៀវភៅ​ទូរស័ព្ទ" សម្រាប់​ភាសា​អាល្លឺម៉ង់ ដើម្បី​រួមបញ្ចូល umlaut តួអក្សរ​ពិសេស​នៅក្នុង​ការតម្រៀប ។

ទិស

ពី​លើ​ទៅក្រោម (តម្រៀប​ជួរដេក)

តម្រៀប​ជួរដេក​តាមតម្លៃ​នៅក្នុងជួរឈរ​សកម្ម របស់​ជួរដែលបានជ្រើស ។

ពីឆ្វេង​ទៅស្ដាំ (តម្រៀប​ជួរឈរ)

តម្រៀប​ជួរឈរ​តាម​តម្លៃ​នៅក្នុង​ជួរដេក​សកម របស់​ជួរដែលបានជ្រើស ។

Please support us!