លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប

បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​តម្រៀប សម្រាប់​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

note

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​រួម​បញ្ចូល​ចំណងជើង​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ខ្លះ​ក្នុង​ជម្រើស ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icon Sort Ascending

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

Icon Sort Descending

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ


តម្រៀប​​តាម

ជ្រើស​ជួរឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផែន​តម្រៀប​ទី​មួយ។

លំដាប់​ឡើង

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

លំដាប់​ចុះ

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

បន្ទាប់​មក​តាម

ជ្រើស​ជួរឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផែន​តម្រៀប​ទីពីរ។

លំដាប់​ឡើង

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

លំដាប់​ចុះ

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ឡើង​/​ចុះ

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

រូបតំណាង​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ស្តង់ដារ

Icon Sort Ascending

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

Icon Sort Descending

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ

Please support us!