ជម្រើស

មាន​ស្លាក​ជួរ​ឈរ

ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មាន​ស្លាក ។

បញ្ចូល ឬ​លុប​ក្រឡា

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

រក្សា​ទ្រង់ទ្រាយ

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៃ​ក្បាល និង​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ទី​មួយ ទៅ​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទាំងមូល ។

កុំ​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​នាំ​ចូល

រក្សា​ទុក​តែ​សេចក្តី​យោង​មួយ​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ហើយ​មិន​មែន​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។

ប្រភព ៖

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ប្រភព​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន និង​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដែល​មាន​ស្រាប់​ខ្លះ ។

ច្រើន​ទៀត <<

លាក់​ជម្រើស​បន្ថែម ។

Please support us!