បញ្ចូល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

បិទ និង​បើក​មុខងារ​ បញ្ចូល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដែល​បំពេញ​ការ​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ អាស្រ័យ​លើ​ការ​បញ្ចូល​ផ្សេងៗ ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ដូច​គ្នា ។ ជួរឈរ​ត្រូវ​បានវិភាគ​​រហូត​ទៅ​ដល់​កម្រិត​អតិបរមា ២០០០ ក្រឡា​ ឬ​ខ្សែ​អក្សរ​ខុស​គ្នា ២០០ ។

Deactivating Automatic Changes

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoInput.


អត្ថបទ​ពេញលេញ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច ។

ខណៈ​ពេល​កំពុង​វាយ​រូបមន្ត​ដោយ​ប្រើ​តួអក្សរ ដែល​ផ្គូផ្គង​ធាតុ​បញ្ចូល​មុន ព័ត៌មាន​ជំនួយ​នឹង​លេច​ឡើង​ដោយ​រាយ​នូវ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​ប្រើ​ចុង​ក្រោយ​ដប់ ដែល​បាន​ប្រើ​ពី អ្នក​ជំនួយ​ការ​អនុគមន៍ ពី​ឈ្មោះ​ជួរ​ដែល​បាន​កំណត់​ទាំងអស់ ពី​ឈ្មោះ​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ និង​ពី​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ស្លាក​ទាំងអស់ ។

បញ្ចូល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​គឺ​ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​បាន​សរសេរ "Total" ក្នុង​ក្រឡា នោះ​អ្នក​មិន​អាច​បញ្ចូល "total" ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​ទៀត​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដូច​គ្នា ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​ឲ្យ​បញ្ចូល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អសកម្ម​ជា​មុន ។

Please support us!