គណនា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

គណនា​រូបមន្ត​ទាំងអស់​ឡើង​វិញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ក្នុង​ឯកសារ ។

ក្រឡា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​គណនា​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ក្រឡា​សន្លឹក​បាន​​កែប្រែ ។ គំនូស​តាង​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​សន្លឹក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Calculate - AutoCalculate.


Please support us!