ដោះស្រាយ​សមីការ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ដោះស្រាយ​សមីការ​មួយ​​ដែល​មាន​អថេរ​មួយ ។\ ក្រោយ​ពី​ស្វែងរក​បាន​ជោគជ័យ ​ប្រអប់​មួយ​ដែល​មាន​លទ្ធផល​នឹង​បើក ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អនុវត្ត​លទ្ធផល និង​តម្លៃ​គោលដៅ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Goal Seek.


លំនាំដើម

ក្នុង​ផ្នែក​នេះ អ្នក​អាច​កំណត់​អថេរ​ក្នុង​រូបមន្ត​របស់​អ្នក ។

ក្រឡា​រូបមន្ត

ក្នុង​ក្រឡា​រូបមន្ត បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង​នៃ​ក្រឡា​ដែល​មាន​រូបមន្ត ។ វា​មាន​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ ចុច​ក្រឡា​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​សន្លឹក ដើម្បី​អនុវត្ត​សេចក្តី​យោង​របស់​​វា​ទៅ​កាន់​ប្រអប់​អត្ថបទ ។

តម្លៃ​គោលដៅ

បញ្ជាក់​លម្អិត​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​សម្រេច​បាន​ជា​លទ្ធផល​ថ្មី​មួយ ។

ក្រឡា​អថេរ

បញ្ជាក់​លម្អិត​​សេចក្តី​យោង​សម្រាប់​ក្រឡា ដែល​មាន​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​លៃ​តម្រូវ​ដើម្បី​ឈាន​ដល់​គោលដៅ ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon

បង្រួញ

Icon

ពង្រីក​អតិបរមា

Please support us!