ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ធ្វើ​ឲ្យ​ដាន​ទាំងអស់​ក្នុង​សន្លឹក​​ស្រស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​ណា​ដែល​អ្នក​កែប្រែ​រូបមន្ត​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


ព្រួញ​អង្កេត​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ក្រោម​កាលៈទេសៈ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Please support us!