ធ្វើ​ឲ្យ​ដាន​ស្រស់

គូរ​ដាន​ទាំងអស់​ឡើង​វិញ​ក្នុង​សន្លឹក ។ រូបមន្ត​ដែល​បាន​កែប្រែ​នៅ​ពេល​ដាន​ត្រូវ​បាន​គូរ​ឡើង​វិញ នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​មក​គិត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


ព្រួញ​អង្កេត​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ក្រោម​កាលៈទេសៈ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

Please support us!