សម្គាល់​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

សម្គាល់​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុង​សន្លឹក ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​ច្បាប់​សុពលកម្ម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Mark Invalid Data.


ច្បាប់​សុពលភាព ដាក់​កម្រិត​សកម្មភាព​បញ្ចូល​នៃ​តម្លៃ​លេខ កាល​បរិច្ឆេទ និង​ពេល​វេលា និង​អត្ថបទ​ទៅ​កាន់​តម្លៃ​ខ្លះ ។ ទោះ​យ៉ាង​ណា វា​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​បញ្ចូល​តម្លៃ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ឬ​ចម្លង​តម្លៃ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា បើ​ជម្រើស បញ្ឈប់ មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្តល់​តម្លៃ​ច្បាប់​សុពលភាព តម្លៃ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ទេ ។

Please support us!